วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2560 ผู้เรียนมีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐาน"

พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้

๕. พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

๗. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป้าหมาย

โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการจัดการความรู้ ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการตามศักยภาพ มีความสามารถด้านวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรัการอ่าน เก่งเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

เป้าประสงค์

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

เอกลักษณฺ์ของสถานศึกษา

เน้นศิลปวัฒนธรรม