O17

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

การให้บริการ

O17

E-Service

DLIT32 : ระบบคลังสื่อวิดีโอการศึกษาทางไกล สพม.32

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สพม.32

SMSS : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.32