O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O15 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องส.pdf
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานห้องสมุด.pdf
สถิติการให้บริการห้องพยาบาล-2563-2564.pdf
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด.pdf
รายงานผลสถิติการปฏิบัติงานห้องสมุดประจำปีงบประมาณ.pdf
สถิติการให้บริการกิจการนักเรียน.pdf