O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
2 สรุปและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายบริหารงานบุคคล.pdf