O3

อำนาจหน้าที่

ประกาศ สพฐ. การกระจายอำนาจ.pdf
กฎกระทรวง-กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ-พ.ศ.๒๕๔๗.pdf
กฎกระทรวง การกระจายอำนาจ.pdf
ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย.pdf