O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู (คศ.1).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูชำนาญการพิเศษ.pdf
คำสั่งแต่งตั้งประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วย.pdf
แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครูชำนาญการ.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ.pdf
ระเบียบการรับสมัครบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์.pdf
ระเบียบการรับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์.pdf
ระเบียบการรับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง ยาม นักการภารโรงพนักงานขับรถ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์.pdf