O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ระเบียบโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ว่าด้.pdf
คู่มือนักเรียน 2564.pdf
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 2563.pdf
แนวปฏิบัติงานวิชาการว่าด้วยงานวัดผลประเมินผล.pdf