O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O15คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงานการให้บริการฝ.pdf
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกิจการนัก.pdf
o15 ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยเรื่องโรงอาหาร2566.pdf
o15 สัญญาโรงอาหารมตพ2566.pdf
o15 สรุปการให้บริการห้องพยาบาล งานอนามัย.pdf
o15 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการดูแล.pdf
o15 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการห้องพยาบาล.pdf
o15 สรุปการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน.pdf