ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-Net

ออกอากาศ 28 มกราคม 2559

การประชุม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558

ณ ห้องประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการบรรยายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558

1. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน : ภาพรวมทุกด้าน โดย

- ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

- ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.

2. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย

- นายธัญญา เรืองแก้ว

- นางสาวชยพร กระต่ายทอง

3. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย ดร.พิธาน พื้นทอง

รายชื่อโรงเรียนนำร่อง 3,831 โรง ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

1. โรงเรียนสังกัด สพป. จำนวน 3,437 โรง

2. โรงเรียนสังกัด สพม. จำนวน 384 โรง

3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 10 โรง

หมายเหตุ ข้อมูลอ้างอิงจาก เว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

http://academic.obec.go.th/web/node/460

วิดีโอที่เกี่ยวข้องเรื่องการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "

สื่อประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แนะนำการจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้”