ประชุมปฏิบัติการ ICTเพื่อการจัดการเรียนรู้ โพธา

ประชุมปฏิบัติการ ICTเพื่อการจัดการเรียนรู้

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ตารางการประชุมปฏิบัติการ

คลิกชมตัวอย่าง >>>http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0158-6caa-a837

ฝึกปฏิบัติ : กิจกรรมที่ 2 วิทยากร รองฯนุวัฒน์ / ครูเชียร / ครูอัมพร / ครูสามารถ / ครูลัดดา / ครูสราวุธ / ครูเมกทัศน์

เนื้อหา/กิจกรรม 1. การใช้ Menu : Favorites ใน IE

2. การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจาก Website ตามกลุุ่มสาระการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสาร "การเรียนรู้ดิจิตัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล" ได้จาก ไฟล์แนบ ด้านล่าง

3. บันทึกข้อมูลจากการศึกษา Website ลงในแบบบันทึกการศึกษา website

ดาวน์แบบบันทึก ได้จาก ไฟล์แนบ ด้านล่าง

4. ส่งแบบบันทึกการศึกษา website ในข้อ 3 >>>>> wpagorn@hotmail.com

ฝึกปฏิบัติ : กิจกรรมที่ 1 วิทยากร นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์

เนื้อหา/กิจกรรม 1. การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม

2. การดาวน์โหลด VDO

3. การจัดทำ Presentation on line