ประชุมปฏิบัติการ ICTเพื่อการจัดการเรียนรู้ หนองรี

ประชุมปฏิบัติการ ICTเพื่อการจัดการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี