โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ครั้งที่ ๑

วันที่โพสต์: Dec 29, 2015 2:57:12 AM

ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจสำคัญ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ทั้งในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และการบริการดาราศาสตร์แก่ชุมชน ทั้งนี้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยมีพันธกิจสำคัญในการให้บริการความรู้ทางด้านดาราศาสตร์กับประชาชนที่อยู่ในเขตภาคอีสานและพื้นที่ใกล้เคียงใน การนี้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รับ ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านดาราศาสตร์ในระดับ เยาวชนให้เกิดขึ้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.narit.or.th