กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์           การประเมินพัฒนาการ การบริหารจัดการ                                                                                                                                                                                                                    ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับ  SCQA