O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O39 ไฟล์ที่ 1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบ.pdf
O39 ไฟล์ที่ 2แนวปฏิบัติตนของข้าราชการครูตาม.pdf