O3

อำนาจหน้าที่

o3 ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย.pdf
o3 กฎกระทรวง-กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชกา.pdf
o3 กฎกระทรวง การกระจายอำนาจ.pdf
o3 ประกาศ สพฐ. การกระจายอำนาจ.pdf