สหวิทยาเขตพุทไธสง

ตราโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนพุทไธสง

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

โรงเรียนตูมใหญ่พิทยาคม

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม