ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

  • แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ (รถตู้/รถสองแถว)

  • แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่

  • รายงานขอซื้อ

  • รายงานขอจ้าง

  • ใบสั่งซื้อ

  • ใบสั่งจ้าง

  • ใบตรวจรับพัสดุ

  • ใบเบิกพัสดุ

  • บัญชีวัสดุ

  • ทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

  • บันทึกขอซื้อขอจ้าง