บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายวรวุฒิ พรมตวง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ :

E-mail

นางมิรดา อภิโชติเมธินี

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

E-mail :

นางปราการ ศรีงาน

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ :

ฝ่าย

E-mail :

นายชิษณุพงษ์ ไชยรินทร์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

E-mail :

นางสาวสมเจตน์ อุระศิลป์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานแผนงาน

ฝ่ายงบประมาณ

E-mail :

นายชัยณรงค์ ยอนรัมย์

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งาน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

นางสุวรรณา ชัยศรี

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

นายภาณุพงศ์ ศรีสุริยชัย

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งานวัดผล

ฝ่ายวิชาการ

E-mail :

นางสาวรำไพ มหามาตร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

งานพิเศษ : งานการเงิน

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

E-mail :

นางรัชดา ไทวะกิรติ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานพยาบาล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

E-mail :

นางกาญจนา แซ่เทียน

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานกองทุนกู้ยืมการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

นางภานุรัศมิ์ นุแรมรัมย์

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งานสหกรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

E-mail :

นางนงลักษณ์ ทาประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งานพัสดุ

ฝ่ายงบประมาณ

E-mail :

นายพัฒนพงษ์ มมประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งานการเงิน

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

E-mail :

นางสาวปิยวรรณ หลอมประโคน

ตำแหน่งครู คศ.1

งานพิเศษ : งานพยาบาล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

E-mail :

นางพรชนก ยอดกระโทก

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ :

ฝ่าย

E-mail :

นางกิตติญา ชัยปลัด

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

งานพิเศษ :

ฝ่ายบริหารทั่วไป

E-mail :