บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปาณิสรา ประภา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานบุคคล / ฝ่ายบุคคล

E-mail

นายสักรินทร์ ทรงประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งานสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานวิชากร

E-mail :

นางศิรดา วรรณโพธิ์กลาง

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานประกัน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

นางสิณีนุช ชาญประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานธุรการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

E-mail :

นางสุทิษา เมื่อประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานพยาบาล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

E-mail :

นายจตุพล รัฐษาโรจน์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งาน

ฝ่ายบริหารงาน

E-mail :

นางนงเยาว์ จารุวงษ์เสถียร

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานพัสดุ

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

E-mail :

นางวชิราภรณ์ ปาประโคน

ตำแหน่งพนักงานราชการ

งานพิเศษ : งาน

ฝ่ายบริหารงาน

E-mail :

นางชูศรี แน่ประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งานการเงิน

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

E-mail :

นางบุปผา ปุยะติ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานทะเบียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

นางสาวสุภาพร วงศ์อุดมเลิศ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานประกัน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

นางกุหลาบ บุติมาลย์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานประกัน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

นางสาวลดารัตน์ ปาประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งานทะเบียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

นางประนอม มีเวที

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งานพัสดุ

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

E-mail :