บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุวิชาญ วิริยอุดมศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ

E-mail

นายเลิศศักดิ์ บันรัมย์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : หัวหน้างานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

นางภานี อาญาเมือง

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

E-mail

นางเบ็ญจวรรณ นุแรมรัมย์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพัด เขาน้อย

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานประกัน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

งานพิเศษ : งานสนับสนุนการสอน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

นางวรัญญา ตรีประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุทธิณี เงินประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งาน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

งานพิเศษ : งานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

E-mail :

นางสุทธิดา เขาน้อย

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางรติกร หรีกประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งานวัดผล

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

งานพิเศษ :

ฝ่ายบริหารงาน

E-mail :

นางจุฑาภรณ์ โพธิ์จันดี

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายอาวุธ ปุยะติ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งาน

ฝ่ายบริหารงาน

E-mail :

งานพิเศษ : งาน

ฝ่ายบริหารงาน

E-mail :

นางสาวพนิดา เติมประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางยุพา อ้นงาม

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานพิเศษ : งานทะเบียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

E-mail :

งานพิเศษ : งานการเงิน

ฝ่ายบริหารงานงานงบประมาณ

E-mail :

นางสาวสุจินดา เอี่ยมศิริ

ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางศิริพร บุญเลิศ

ตำแหน่งครูชำนาญการ

งานพิเศษ : งานแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

E-mail :

งานพิเศษ : งานการเงิน

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

E-mail :