ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

นายชัยธนกฤต เสนามาตย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายชัชวาล มุ่งเอื้อมกลาง

นายประหยัด เมื่อประโคน

นางสุธีรา วรรธณปิยกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล