โครงการเทศกาลการเล่านิทานพื้นบ้านนานาชาติในประเทศไทย ครั้งที่ 3 สถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่โพสต์: Dec 28, 2015 10:3:44 AM

สถาบันเอเชียศึกษามีภาระหน้าที่หลักในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งศาสตร์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้วรรณกรรมพื้นบ้านถือเป็นองค์ความรู้หนึ่งทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของแต่ละชนชาติ เป็นสิ่งที่มวลมนุษยชาติได้จารึกและสืบสานไว้จากรุ่นสู่รุ่น

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ความเชื่อประเพณีที่สะท้อนอยู่ในนิทานพื้นบ้านและตำนานท้องถิ่นของประเทศต่างๆ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทานพื้นบ้านและตำนานท้องถิ่นระหว่างกัน

สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเอเชียศึกษา ชั้นที่ ๑ อาคาร ๒๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. ๐๔๔-๐๔๑๕๔๑,๐๙๓-๔๒๑๑๕๖๖ หรือ http://asiastudy.srru.ac.th/