แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์: Mar 24, 2016 6:46:57 AM

ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ. 04001/ว475 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลาทางการศึกษา ความว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนโยบายการจัดการศึกษา นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยรัฐบาลได้บริหารประเทศ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาในหลายประการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงส่งผลสู่การปฏิรูปการศึกษา จากการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าการสื่อสารจากผู้กำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ ยังมีข้อจำกัดในช่องทางการสื่อสารและกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ที่เป็นผู้ปฏิบัติ มีส่วนหนึ่งที่ยังไม่รับรู้และทราบถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

ดังนั้น สพฐ. จึงได้กำหนดแนวทางและวิธีการสื่อสารแนวทางหรือนโยบายของรัฐบาลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ โดยให้ สพท. และโรงเรียน ได้บริหารการใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถรับรู้ เรียนรู้ สู่่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเคร่งครัด และโดยเร็ว โดยการศึกษาผ่านคู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบแอพลิเคชั่นประกาศนโยบายสำคัญเร่งด่วนกระทรวงศึกษา หรือสอบถาม ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล หมายเลขโทรศัพท์ 02 281 6071 หรือ 089 109 9979