แนวทางการติดต่อสื่อสารงานและการดำเนินงานด้านเอกสารระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการ ไทย-กัมพูชา

วันที่โพสต์: Dec 29, 2015 3:37:40 AM

หน่วยงานประสานงานชายแดนแประจำพื้นที่ ๒ สำนักงานประสานงานประจำชายแดน ไทย-กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๑ ขอแจ้งแนวทางในการติต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ที่มีแผนจัดกิจกรรมในราชอาณาจักรกัมพูชา หรือเชิญหน่วยงาน/ส่วนราชการจากราชอาณาจักกัมพูชา เข้าร่วมกิจกรรมในฝั่งไทย เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดการล่าช้า ของการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม หรือความสัมพันธ์ของสองประเทศนั้น หน่วยงานประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ ๒ จึงใคร่ขอความกรุณาให้ท่านมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน/ส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบของท่านให้รับทราบแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติ