เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์: Mar 06, 2017 4:19:10 AM

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม ตามศักยภาพ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับความต้องการชุมชน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จึงกำหนดรายละเอียดแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560