เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมและชมศึกษาดูงานสถานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่โพสต์: Dec 28, 2015 7:25:52 AM

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดการสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ ๙ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมระหว่างเดีอนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดรายละเอียดการศึกษาดูงานได้ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติและแบบแสดงความประสงค์ได้ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ http://www.senate.go.th

รายละเอียดการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑. ขั้นตอนการขออนุญาต

๑.๑ จัดทำหนังสือเรียนเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน โดยระบุวัน เวลา จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑.๒ หรือส่งแบบแสดงความประสงค์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑.๓ ส่งหนังสือและแบบแสดงความประสงค์ข้างต้นมายังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน

๒. วันเวลาในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา หรือภาคบ่ายเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา

๓. รูปแบบการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กิจกรรม ระยะเวลา (๒ ชั่วโมง)

๑. ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗ ๑๐ นาที

๒. เข้าชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ๓๐ นาที

๓. การเข้าฟังการประชุมหรือการเข้าชมห้องประชุมรัฐสภา ๒๐ นาที

๓.๑ การฟังการประชุม กรณีวันที่มีการประชุม

- เข้าฟังการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศวันจันทร์และวันอังคาร

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

- เข้าฟังการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

* คณะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการเข้าฟังการประชุมอย่างเคร่งครัด

๓.๒ เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา กรณีไม่มีการประชุม โดยมีวิทยากรบรรยาย

พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับห้องประชุมและการประชุมณ ห้องชมการประชุมสำหรับประชาชน

ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑

๔. การเข้าฟังการบรรยายสรุปและกิจกรรมสภาจำลอง

๔.๑ ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับที่มาและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ นาที

และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมตอบข้อซักถาม

๔.๒ รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ นาที

๔.๓ กิจกรรม “สภาจำลอง” ๓๐ นาที

๑. คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เลือกหัวข้อการเล่นกิจกรรมสภาจำลอง

๒. คัดเลือกผู้รับบทบาทเป็นประธาน รองประธาน คณะรัฐมนตรีและเลขาธิการ

นอกนั้นเป็นสมาชิกในที่ประชุม

๓. ดำเนินการประชุมตามหัวข้อที่คณะฯ เลือก โดยใช้ระยะเวลา๑๕-๒๐ นาที

๔.๔ สรุปการดำเนินกิจกรรมสภาจำลอง ๑๐ นาทีณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ๑๐ นาที

๔. การให้การรับรอง

๔.๑ ระยะเวลาการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ๒ ชั่วโมง

๔.๒ สถานที่ให้การรับรองคณะสามารถรองรับได้ จำนวน ๑๒๐ คน

๔.๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจัดส่งหนังสือแสดงความประสงค์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ได้ที่ กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลขที่ ๔ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๗-๘

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๙ และสายด่วน Call Center วุฒิสภา ๑๑๐๒