กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Jun 10, 2020 5:25:4 AM

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563

โดยกำหนดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน

จึงประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศและให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศ

ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง

ระดับชั้น ม.1/1 -1/6 กลุ่ม ก และ ข รายงานตัววันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.1/7 -1/11 กลุ่ม ก และ ข รายงานตัววันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.4/1 -4/5 กลุ่ม ก และ ข รายงานตัววันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.4/6 -4/9 กลุ่ม ก และ ข รายงานตัววันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

การมอบตัวนักเรียนใหม่ ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้

- ใบสมัคร ที่มีข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร ถูกต้อง สมบูรณ์ (พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงที่ใบสมัคร)

- หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (แบบ ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ม.1

- หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แบบ ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ม.4

- สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)