องค์กรแห่งความสุขในยุคการแข่งขัน

วันที่โพสต์: Feb 10, 2016 4:1:40 AM

คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนประสานใจ ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน สู่องค์กรแห่งความสุขในยุคการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดทักษะและความตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (คลิกชมภาพ)