บุคลากร สพม.32 " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ "

วันที่โพสต์: Feb 01, 2016 7:36:58 AM

คณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการพลเรือน พัฒนาและดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและพัฒนาบุคลากร มุ่งหวังให้เป็นสำนักงาน “ คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต “ (คลิกภาพชม)