ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณแก่ธนาคารโนนเจริญพิทยาคม

วันที่โพสต์: Jan 28, 2016 7:12:56 AM

ธกส. เห็นถึงความสำคัญของการออมของนักเรียนผู้ปกครองในชุมชนและท้องถิ่น จึงให้การสนับสนุนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ดูภาพเพิ่มเติม