กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.32

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์

ผอ.สพม.32

ที่ปรึกษาโครงการ

รอง ผอ.สพม.32

ผู้กำกับ ติดตามโครงการ

นายโสธร บุญเลิศ

นางปติมา กาญจนากาศ

รอง ผอ.สพม.32

ผู้กำกับ ติดตามโครงการ

[ดาวน์โหลดหนังสือสพฐ.]

คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต

สพม.32

ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น

สพม.32 ได้รับการประกาศให้เป็นเขตสุจริตต้นแบบทดลองนำร่อง 1 ใน 10 เขตพื้นที่ของประเทศภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในขณะนั้นคือ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เป็นผู้ลงนาม

สพม.32 จึงดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวบ่งชี้หลัก ๕ ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1. ทักษะกระบวนการคิด

2. มีวินัย

3. ซื่อสัตย์สุจริต

4. อยู่อย่างพอเพียง

5. จิตสาธารณะ

สพม.32 ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและพัฒนาบุคลากรมุ่งหวังให้เป็นสำนักงาน “คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต”