บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

#ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมึงานทำ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้บันทึกข้อตกลงรวมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียนนักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงแรงงานโดยมีวัตฤประสงค์ในการ บูรณาการ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต