ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ (งานพัสดุ)จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไปจำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

สมัครได้ที่โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัคร.pdf

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ