ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
นายชัยธนกฤต  เสนามาตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นายชัชวาล  มุ่งเอื้อมกลาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายประหยัด  เมื่อประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Comments