ทำเนียบผู้บริหาร


คณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์


นายชัยธนกฤต  เสนามาตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ 
 นายชัชวาล  มุ่งเอื้อมกลาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 นายประหยัด  เมื่อประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุธีรา วรรธณปิยกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล


Comments