ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง คุณลักษณะเขตสุจริต 5 ประการ กับบุคลากรแกนนำ สพม.32

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง คุณลักษณะเขตสุจริต 5 ประการ กับบุคลากรแกนนำ สพม.32

 
 นางวันพร  นาคแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7171089
 นายทองคูณ  หนองพร้าว
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2441667 
(ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต)
 

ายพีระวัฒน์  เศวตรพัชร์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 089-4276574
    (ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต)

  

นางสุภะรัตน์  ทรัพเวชการกิจ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์  081-2662504
 (ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต) 


นางคัทลียา  วงศ์วัฒน์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 081-7184366นางดาวดี  คีรี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์  081-8781235

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT)  EB1-11

EB1-EB3 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 
นางสุเนตร พรอมตตระกูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หมายเลขโทรศัพท์  083-4682526
 
 


นางธันยชนก  เรืองวัชรศักดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 082-3747644

EB4  ผู้รับผิดชอบ : ทุกกลุ่มงาน
 

นางกิตยาภรณ์  ทินปราณี
ตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-612408 ต่อ 101


EB5 ผู้รับผิดชอบ : ทุกกลุ่มงาน
 
 นางพิชฌาน์  ศรีตะวัน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 087-8692536

EB6 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 นายสัคสม พระภูจำนงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 083-1013925

นางดาวดี  คีรี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์  081-8781235

EB7 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอำนวยการ,งานประชาสัมพันธ์,ICT

 นายประกอบ  จันทร์ประโคน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์  085-4979453
 
 นางพิชฌาน์  ศรีตะวัน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 087-8692536

EB8 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล(งานนิติกร)

 นายธัชชัย   โสตขวัญฟ้า
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 080-7304633


                          


                                                         นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์

                                                           ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
                                                     หมายเลขโทรศัพท์ 086-2475099EB9 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล(งานนิติกร) ,หน่วยตรวจสอบภายใน
 

                                                              

                                                               
                                                              นางญาณี อาจหาญ

                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                                                 หมายเลขโทรศัพท์ 081-2662481
                          


                                                         นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์

                                                           ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
                                                     หมายเลขโทรศัพท์ 086-2475099
EB10 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและแผน ,กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
 นายสัคสม พระภูจำนงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 083-1013925
 นางวันพร  นาคแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7171089

EB11 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มอำนวยการ, หน่วยตรวจสอบภายในนายทองคูณ  หนองพร้าว
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2441667 
 

ายพีระวัฒน์  เศวตรพัชร์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 089-4276574
 

                                                              

                                                               
                                                              นางญาณี อาจหาญ

                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                                                 หมายเลขโทรศัพท์ 081-2662481
  นางณัฐพร นะราณรัมย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 089-4946509

Comments