ข้อมูลโรงเรียน

                    ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260880
รหัส Smis 8 หลัก :
  31022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  260880
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangtalongpittayasun
ที่อยู่ :
  191 หมู่ที่  3   
ตำบล :
  ประโคนชัย
อำเภอ :
  ประโคนชัย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31140
โทรศัพท์ :
  0-4465-1021
โทรสาร :
  044-651021
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ก.พ.38
อีเมล์ :
  mtp@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตประโคนชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประโคนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

Comments