ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 


 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ


ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 • บันทึกขอซื้อขอจ้าง
 • รายงานขอซื้อ
 • รายงานขอจ้าง
 • ใบสั่งซื้อ
 • ใบสั่งจ้าง
 • ใบตรวจรับพัสดุ
 • ใบเบิกพัสดุ
 • บัญชีวัสดุ
 • ทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
 • แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ (รถตู้/รถสองแถว)
 • แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่


Comments