กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.32


ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์
ผอ.สพม.32
ที่ปรึกษาโครงการ
 
นายโสธร  บุญเลิศ
รอง ผอ.สพม.32
ผู้กำกับ ติดตามโครงการ
 
นางปติมา กาญจนากาศ
รอง ผอ.สพม.32
ผู้กำกับ ติดตามโครงการ

  https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/youtubehttps://drive.google.com/folderview?id=0B_YkOJQIwHx9SGhQb2V1cDhsTTg&usp=sharinghttps://drive.google.com/open?id=0B_YkOJQIwHx9ZjdmNEMwS0Vha0U

คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต 
สพม.32 
ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น

           สพม.32  ได้รับการประกาศให้เป็นเขตสุจริตต้นแบบทดลองนำร่อง 1 ใน 10 เขตพื้นที่ของประเทศภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557  โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในขณะนั้นคือ นายอภิชาติ  จีระวุฒิ เป็นผู้ลงนาม

 

           สพม.32  จึงดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวบ่งชี้หลัก ๕ ตัวบ่งชี้ ได้แก่

 

           1. ทักษะกระบวนการคิด
           2. มีวินัย
           3. ซื่อสัตย์สุจริต
           4. อยู่อย่างพอเพียง
           5. จิตสาธารณะ

 

           สพม.32  ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและพัฒนาบุคลากรมุ่งหวังให้เป็นสำนักงาน “คนสุจริต  งานสุจริต  เขตสุจริต”

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานเขตสุจริตจากสพท.ทั่วประเทศ
Comments