เชิญชวนเข้าร่วมโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2559

โพสต์11 พ.ค. 2559 00:40โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในความสำคัญของชาติ มีความสำนึกในความรักชาติมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาองค์ประกอบและสถานบันที่สำคัญของชาติ

สพม.32 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ส่งโครงการเข้าประกวดที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ นายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์ โทรศัพท์ 044-666571 - 2 
รายละเอียดเอกสารดังแนบพร้อมนี้


Comments