คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

นายดำรง  กรเกศกมล

ประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์  สุนทรสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายชาตรี อัครสุขบุตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

พันตำรวจโทวรวิทย์  หนูสนั่น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายธงชัย  นิยโมสถ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายมนต์ชัย แผ้วพลสง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิรภพ  ปราบริปูตลุง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายชุมพร  โสมกุล

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนนายอิทธิศักดิ์  ปาทาน

กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนนายเจษฎากร  เขียนนิลศิริ

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายชำนาญ บุญวงศ์

กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษานายภาณุวัชร  ปุรณะศิริ

กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูนายพยุงรัฐ  ชาเรืองเดช

กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูนายไพศาล วุทฒิลานนท์

กรรมการและเลขานุการ

 

Comments