เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์5 มี.ค. 2560 20:19โดยปวีณา เบ็ญจคุ้ม

                  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม  ตามศักยภาพ  ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542      และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546      และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับความต้องการชุมชน  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  จึงกำหนดรายละเอียดแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 

Ċ
ปวีณา เบ็ญจคุ้ม,
5 มี.ค. 2560 20:19
Ċ
ปวีณา เบ็ญจคุ้ม,
5 มี.ค. 2560 20:19
Comments