กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 22:25โดยสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563
โดยกำหนดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศและให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศ
ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง

ระดับชั้น ม.1/1 -1/6  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.1/7 -1/11  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.4/1 -4/5  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.4/6 -4/9  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

การมอบตัวนักเรียนใหม่ ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้

  - ใบสมัคร ที่มีข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร ถูกต้อง สมบูรณ์ (พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงที่ใบสมัคร)

  - หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (แบบ ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ม.1

  - หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แบบ ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ม.4

  - สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  - สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  - สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)


Ċ
M-1-63.pdf
(2783k)
สิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์,
9 มิ.ย. 2563 22:25
ą
ee.jpg
(76k)
สิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์,
9 มิ.ย. 2563 22:25
Ċ
สิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์,
9 มิ.ย. 2563 22:25
Comments