วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

          "ภายในปี  2560  ผู้เรียนมีคุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี  มีคุณภาพตามมาตรฐาน"

พันธกิจ

          ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๒. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ

          ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้

          ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้

          ๕. พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

          ๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

          ๗. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป้าหมาย

          โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการจัดการความรู้ ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการตามศักยภาพ มีความสามารถด้านวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรัการอ่าน เก่งเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

เป้าประสงค์

          พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

เอกลักษณฺ์ของสถานศึกษา

           เน้นศิลปวัฒนธรรม