บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายวรวุฒิ  พรมตวง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ : 
E-mailนางมิรดา  อภิโชติเมธินี

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
E-mail :    
 

นางรัชดา  ไทวะกิรติ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานพยาบาล
ฝ่าย
บริหารงานบุคคล    
E-mail :    
 

นางปราการ  ศรีงาน
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  
ฝ่าย
E-mail :    
  

นางกาญจนา  แซ่เทียน
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานกองทุนกู้ยืมการศึกษา   
ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ
E-mail :    
  

นายชิษณุพงษ์  ไชยรินทร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานอาคารสถานที่
ฝ่าย
บริหารงานบุคคล    
E-mail :    
 

นางภานุรัศมิ์  นุแรมรัมย์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานสหกรณ์   
ฝ่ายบริหารทั่วไป
E-mail :    
  

นางสาวสมเจตน์  อุระศิลป์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานแผนงาน
ฝ่ายงบประมาณ    
E-mail :    
  

นางนงลักษณ์  ทาประโคน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานพัสดุ
ฝ่ายงบประมาณ    
E-mail :    
  

นายชัยณรงค์  ยอนรัมย์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งาน 
ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ    
E-mail :    
 

นายพัฒนพงษ์  มมประโคน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานการเงิน
ฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ    
E-mail :                                                                                                                                                                                                                                               
  

นางสุวรรณา  ชัยศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ    
E-mail : 
  

นางสาวปิยวรรณ  หลอมประโคน
ตำแหน่งครู คศ.1
งานพิเศษ :  งานพยาบาล
ฝ่าย
บริหารงานบุคคล
E-mail : 
  

นายภาณุพงศ์  ศรีสุริยชัย
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานวัดผล 
ฝ่ายวิชาการ    
E-mail : 
 

นางพรชนก  ยอดกระโทก
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :   
ฝ่าย
E-mail : 
  

นางสาวรำไพ  มหามาตร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
งานพิเศษ :   งานการเงิน
ฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ
E-mail : 
  

นางกิตติญา  ชัยปลัด
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
งานพิเศษ :   
ฝ่ายบริหารทั่วไป
E-mail : 

Comments