บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนายสักรินทร์  ทรงประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานวิชากร
E-mail :    


นางชูศรี  แน่ประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานการเงิน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
E-mail :    
 

นางศิรดา  วรรณโพธิ์กลาง

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานประกัน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
E-mail :    
 

นางบุปผา  ปุยะติ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
E-mail :    
 

นางสิณีนุช  ชาญประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
E-mail :    
 

นางสาวสุภาพร  วงศ์อุดมเลิศ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานประกัน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
E-mail :    
 

นางสุทิษา  เมื่อประโคน

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานพยาบาล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
E-mail :    
 

นางกุหลาบ  บุติมาลย์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  
งานประกัน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
E-mail :    
 นายจตุพล  รัฐษาโรจน์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งาน
ฝ่ายบริหารงาน
E-mail :    
 นางสาวลดารัตน์  ปาประโคน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
E-mail :    
 
 

นางนงเยาว์  จารุวงษ์เสถียร

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
E-mail :    


นางประนอม  มีเวที

ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
E-mail :    


นางวชิราภรณ์  ปาประโคน

ตำแหน่งพนักงานราชการ
งานพิเศษ :  งาน
ฝ่ายบริหารงาน
E-mail :    
  


Comments