บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                                                                  
                                                                                     นายสุวิชาญ  วิริยอุดมศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 
งานพิเศษ :  งานสารสนเทศ  ฝ่ายวิชาการ
E-mailนายเลิศศักดิ์  บันรัมย์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  หัวหน้างานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
E-mail :     
  

นางภานี  อาญาเมือง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 
งานพิเศษ :  งานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
E-mail


นางเบ็ญจวรรณ  นุแรมรัมย์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานประกัน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
E-mail :  


นายสุพัด  เขาน้อย
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานสนับสนุนการสอน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
E-mail :  

 

นางวรัญญา  ตรีประโคน
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งาน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
E-mail :   

นางสาวศุทธิณี  เงินประโคน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
E-mail :    

นางสุทธิดา  เขาน้อย
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานวัดผล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
E-mail :   

นางรติกร  หรีกประโคน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  
ฝ่ายบริหารงาน
E-mail :   

นางจุฑาภรณ์  โพธิ์จันดี

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งาน
ฝ่ายบริหารงาน
E-mail :   

นายอาวุธ  ปุยะติ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งาน
ฝ่ายบริหารงาน
E-mail :    

นางสาวพนิดา  เติมประโคน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
E-mail :    

นางยุพา  อ้นงาม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
งานพิเศษ :  งานการเงิน
ฝ่ายบริหารงานงานงบประมาณ
E-mail :    

นางสาวสุจินดา  เอี่ยมศิริ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานแผนงาน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
E-mail :    

นางศิริพร  บุญเลิศ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
งานพิเศษ :  งานการเงิน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
E-mail :  
Comments